ประกวดต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัว

การประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองของประเทศไทย
ควรค่าที่คนในสังคมร่วมกันปกป้องดูแล โดยที่ไม่ได้เน้นถึงความสวยงาม ขนาด หรือ อายุของต้นไม้
แต่เน้นในเรื่องราวของต้นไม้ต้นนั้นที่เชื่อมต่อกับผู้คน ชุมชน และการท่องเที่ยว​
โดยจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม ที่นี่